ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.-Všeobecné obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky č. 2/2014

ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.

účinné od 1. 4. 2014

(dále jen „VOP“)

1. PLATNOST VOP

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Dodavatelem a Zákazníkem vznikající na základě Kupní smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo a/nebo Smlouvy o poskytování servisních služeb.

Tyto VOP se stávají součástí každé Smlouvy, nedohodnou-li se Dodavatel se Zákazníkem jinak. Je-li mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena písemná Smlouva, má tato písemná Smlouva, v případě rozporů mezi jejími ustanoveními a ustanoveními těchto VOP, přednost před zněním těchto VOP.

Je-li Zákazník Spotřebitelem, vztahují se na vzájemná práva a povinnosti mezi ním a Dodavatelem tyto VOP v nejvýše možném rozsahu, tak aby byla zachována všechna práva Spotřebitele v rozsahu požadovaném dle ObčZ a dalších předpisů na ochranu Spotřebitele.

2. POJMY

V těchto VOP mají pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

a) „Cena Díla“ znamená cenu za Dílo uvedenou ve Smlouvě o dílo, kterou je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli za provedení Díla;

b) „Cena Servisních služeb“ znamená úplatu za provedené Servisní služby, kterou je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli za poskytnutí Servisních služeb;

c) „Ceník“ znamená aktuální ceník Zboží Dodavatele ke dni uzavření Kupní smlouvy, který je zveřejněný na adrese www.cerpadlavrchlabí.cz/ a rovněž k dostání v provozně Dodavatele na adrese Vrchlabí, Krkonošská 1107, PSČ 543 01. Aktuální znění Ceníku zveřejněné na výše uvedené internetové adrese ke dni uzavření Smlouvy se považuje za součást těchto VOP a součást Smlouvy, ke které se přikládá jeho výtisk. Dodavatel si vyhrazuje právo na změny cen v Ceníku;

d) „Dílo“ znamená zhotovení věci specifikované ve Smlouvě o dílo, kterou je zpravidla montáž nebo instalace Zboží, např. instalace vodních čerpadel, čerpacích stanic, vodovodů a/nebo kanalizací;

e) „Dodavatel“ znamená společnost ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o., IČ: 260 11 727, se sídlem Vrchlabí, Krkonošská 1107, PSČ 543 01 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 20032;

f) „E-shop“ znamená webovou stránku Dodavatele eshop.cerpadlavrchlabi.cz nebo www.cerpadlavrchlabi.cz, která umožňuje Zákazníkům vyplnit Objednávku na koupi Zboží od Dodavatele na formuláři a zaslat ji prostřednictvím Internetu Dodavateli;

g) „Kupní cena“ znamená cenu za Zboží (i) uvedenou v Kupní smlouvě nebo není-li v Kupní smlouvě cena uvedena, (ii) určenou dle Ceníku platného v okamžiku uzavření Kupní smlouvy nebo v případě učinění Objednávky pomocí E-shopu, (iii) cena určená dle Ceníku platného v okamžiku učinění Objednávky, kterou je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli za dodané Zboží;

h) „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřenou v souladu s VOP ve smyslu § 2079 a násl. ObčZ na prodej Zboží

i) „Nabídka“ znamená specifikaci základních podmínek Smlouvy provedenou Dodavatelem včetně např. prospektů, katalogů, obrázků, výkresů a jiných údajů. Nabídka Dodavatele je vždy nezávazná, pokud v ní Dodavatel výslovně neprohlásí, že se jedná o závazný návrh na uzavření Smlouvy;

j) „Objednávka“ znamená návrh na uzavření Smlouvy (nabídka) učiněný Zákazníkem Dodavateli, i pokud byl učiněn prostřednictvím E-shopu, ve smyslu § 1731 ObčZ;

k) „ObčZ“ znamená zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření Smlouvy;

l) „Servisní služby“ znamená činnost Dodavatele spočívající v (i) odstraňování vad a/nebo poruch (opravy) na Zboží nebo Díle nebo jiných obdobných technologiích specifikovaných ve Smlouvě o poskytování servisních služeb (zejména na vodních čerpadlech a čerpacích stanicích) a/nebo (ii) pravidelných prohlídkách Zboží, Díla nebo jiných obdobných technologií, které jsou v provozu a/nebo (iii) provádění školení obsluhy provozovaného Zboží a/nebo Díla nebo jiných obdobných provozovaných technologií, jak je případně blíže specifikováno ve Smlouvě o poskytování servisních služeb;

m) „Sklad“ znamená provozovnu Dodavatele na adrese: Vrchlabí, Krkonošská 1107, PSČ 543 01 a/nebo Jičín, Lidické nám. 6, PSČ 506 01;

n) „Smlouva“ znamená Kupní smlouvu a/nebo Smlouvu o dílo a/nebo Smlouvu o poskytování servisních služeb, podle toho, kterou z těchto smluv zamýšlejí Dodavatel a Zákazník uzavřít nebo již uzavřeli;

o) „Smlouva o dílo“ znamená smlouvu o dílo uzavřenou v souladu s VOP ve smyslu ustanovení§ 2586 a násl. ObčZ, jejímž předmětem je provedení Díla;

p) „Smlouva o poskytování servisních služeb“ znamená nepojmenovanou smlouvu uzavřenou v souladu s VOP ve smyslu § 1746 odst. 2 ObčZ, nebo případně dle předmětu činnosti smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 a násl. ObčZ jejímž předmětem je poskytování Servisních služeb;

q) „Spotřebitel“ znamená Zákazníka, fyzickou osobu, který při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání;

r) „VOP“ znamená tento dokument – Všeobecné obchodní podmínky č. 2/2014, který má 6 stran a který je nedílnou součástí Smlouvy;

s) „Zákazník“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která s Dodavatelem uzavřela Smlouvu a/nebo učinila Objednávku a/nebo jí byla doručena Nabídka;

t) „Zboží“ znamená výrobky, které jsou uvedeny v některém z katalogů Dodavatele ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy nebo v E-shopu a jsou předmětem Kupní smlouvy, případně jsou předmětem Kupní smlouvy na základě odsouhlasené Objednávky, ačkoli nejsou uvedeny v některém z katalogů Dodavatele. Jedná se zejména o čerpadla, čerpací stanice, dmychadla, vývěvy, kompresory, plastové a litinové potrubí, šoupátka, ventily, pojišťovací ventily, ložiska, gufera, těsnění, lepidla, klínové řemeny a obdobný materiál.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu lze uzavřít:

a) písemně, tj. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu Smlouvy na jedné listině nebo učiněním písemné Objednávky Zákazníkem a jejím písemným odsouhlasením Dodavatelem,

b) ústně, tj. Smlouva je uzavřena okamžikem učinění ústní Objednávky Zákazníkem a jejím ústním odsouhlasením Dodavatelem,

3.2. Nabídka Dodavatele je nezávazná, není-li v ní výslovně uvedeno jinak. Je-li Nabídka Dodavatele závazná, platí jako návrh Smlouvy po dobu 14 dnů ode dne jejího učinění. Není-li v této lhůtě závazná Nabídka Dodavatele akceptována Zákazníkem, zaniká její platnost a případná akceptace Zákazníkem došlá Dodavateli nezakládá Smlouvu, ledaže Dodavatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu alespoň ústně sdělí, že akceptaci považuje za včasnou.

3.3. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím Internetu (za podmínek uvedených v čl. 8 VOP) a adresovat ji provozovně Dodavatele na adrese: Vrchlabí, Krkonošská 1107, PSČ 543 01.

3.4. Smlouvu lze uzavřít i jako smlouvu rámcovou, kdy na základě jednotlivých objednávek Zákazníka, které konkretizují předmět rámcové Smlouvy, bude Dodavatelem poskytováno plnění opakovaně a\nebo dlouhodobě. Je-li mezi Zákazníkem a Dodavatelem uzavřena rámcová Smlouva vztahují se na všechny Objednávky Zákazníka podmínky dohodnuté v příslušné rámcové Smlouvě včetně těchto VOP.

4. MÍSTO PLNĚNÍ, DODACÍ LHŮTY

4.1. Místem plnění z Kupní smlouvy je Sklad. V případě Smlouvy o dílo a Smlouvy o poskytování servisních služeb je místem plnění Dodavatele místo, kde se nachází nebo po zhotovení Díla bude nacházet technologie, která je předmětem Smlouvy. Je-li dohodnuta povinnost Dodavatele Zboží odeslat Zákazníkovi je místem plnění místo předání Zboží dopravci.

4.2. Termín(y) pro dodání Zboží, provedení Díla a/nebo poskytování Servisních služeb jsou specifikovány ve Smlouvě. Zboží je dodáno, je-li nejpozději v dohodnutém termínu připraveno pro Zákazníka k vyzvednutí ze Skladu nebo na jiném dohodnutém místě plnění nebo je předáno dopravci k přepravě, není-li Zákazník Spotřebitelem. Pokud je Zákazník Spotřebitelem a určil dopravce Zákazník (Spotřebitel), aniž by mu ho Dodavatel nabídnul, je Zboží dodáno předáním takto Zákazníkem vybranému dopravci. Pokud Zákazník (Spotřebitelem) určil dopravce nabídnutého Dodavatelem, je Zboží dodáno jeho předáním Zákazníkovi dopravcem. Dílo je provedeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O převzetí díla Díla sepíší Zákazník a Dodavatel písemný záznam. Servisní služby jsou poskytnuty okamžikem jejich provedení nebo v případě jakýchkoli překážek na straně Zákazníka znemožňujících jejich úplné provedení, dostaví-li Dodavatel na místo plnění v dohodnutém termínu, připravený k poskytnutí objednaných Servisních služeb.

4.3. Termíny dohodnuté ve Smlouvě se prodlužují o dobu, po kterou je Zákazník v prodlení se: (i) zajištěním nezbytné součinnosti nutné ke splnění závazku Dodavatele. V případě Smlouvy o dílo se nezbytnou součinností ze strany Zákazníka rozumí především zajištění stavební připravenosti místa plnění Dodavatele, což zahrnuje mj. umožnění napojení elektrické energie, vody. V případě Servisních služeb se nezbytnou součinností rozumí zejména zajištění přístupu Dodavatele Zákazníkem k technologii, které se Servisní služby týkají a případně umožnění odstavení nebo omezení provozu technologie, je-li toto nutné k provedení Servisních služeb, (ii) splněním některé své povinnosti dle Smlouvy a/nebo VOP;

4.4. Zákazník je povinen poskytnout Dodavateli všechny nezbytné dokumenty nutné ke splnění závazků Dodavatele dle Smlouvy. V případě Smlouvy o dílo je Zákazník zejména povinen poskytnout Dodavateli pravomocné stavební povolení, je-li ke zhotovení Díla právními předpisy vyžadováno, projektovou dokumentaci, Dodavatel nezajišťuje získání stavebního povolení ani kolaudačního rozhodnutí ohledně Díla.

4.5. Zákazník je povinen dodané Zboží nebo zhotovené Dílo v dohodnutých termínech převzít, u Díla po předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu s výhradami nebo bez výhrad, anebo je povinen vytknout Dodavateli písemně, že Zboží a/nebo Dílo je nezpůsobilé sloužit svému účelu . Zákazník je povinen poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost nutnou k provedení Servisních služeb. Nároky z vad upravuje čl. 7 VOP.

5. PODMÍNKY PLNĚNÍ

5.1. Dodavatel dodá Zboží a/nebo provede Dílo a/nebo poskytne Servisní služby ve standardní kvalitě odpovídající platným právním předpisům, technických normám.

5.2. Je-li sjednána povinnost Dodavatele Zboží odeslat, je Dodavatel povinen Zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý. Balné je již zahrnuto v Kupní ceně, není-li v Kupní smlouvě uvedeno jinak.

5.3. Zákazník je povinen převzít Zboží a/nebo Dílo i tehdy, má-li Zboží a/nebo Dílo nepodstatné vady nebránící řádnému užití Zboží a/nebo Díla. Převzetí Zboží a/nebo Díla a/nebo provedení Servisních služeb je Zákazník povinen potvrdit podpisem dodacího listu nebo protokolu o předání a převzetí Díla, Zboží či technologie.

5.4. Dodavatel zůstává vlastníkem Zboží a/nebo zhotovovaného Díla až do okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny a/nebo Ceny Díla a všech případných dalších nároků Dodavatele vyplývajících z Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo Zákazníkem. Je-li Zákazník v prodlení se zaplacením Kupní ceny a/nebo Ceny Díla a/nebo některého z dalších nároků Dodavatele vyplývajících z Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo Zákazníkem je povinen za dobu tohoto prodlení uhradit Dodavateli nájemné za užívání Zboží a/nebo Díla ve výši 20% ročně z celkové Kupní ceny a/nebo Ceny Díla (nebo jeho alikvotní část), která byla sjednána v Kupní smlouvě a/nebo Smlouvě o dílo.

5.5. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka okamžikem jeho dodání Zákazníkovi dle čl. 4.2. VOP. Nebezpečí škody na Díle nese po celou dobu jeho provádění, až do doby přechodu vlastnictví k Dílu z Dodavatele na Zákazníka, Zákazník. V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží a/nebo Díla přechází nebezpečí škody na Zboží a/nebo Díle nejpozději v okamžiku, kdy začal být Zákazník v tomto prodlení.

5.6. Zákazník je povinen, je-li v prodlení se zaplacením Ceny, umožnit Dodavateli výkon jeho vlastnických práv ke Zboží nebo Dílu a nesmí Zboží nebo Dílo do doby přechodu vlastnictví k němu z Dodavatele na Zákazníka jakkoli zatěžovat (např. zřídit k němu zástavní právo, věcné břemeno, apod.).

5.7. Je-li, v případě Servisních služeb, sjednána doprava technologie Dodavatelem od Zákazníka do provozovny Dodavatele (a zpět) k provedení opravy, je Zákazník povinen předat předmětnou technologii Dodavateli k přepravě a převzít opět technologii po provedených Servisních službách zpět v dohodnutý termín a v dohodnutém místě, kterým se rozumí, není-li sjednáno jinak sídlo nebo místo podnikání nebo trvalé bydliště Zákazníka. V takovém případě jsou Servisní služby poskytnuty. Dopravné není zahrnuto v ceně a bude účtováno ve výši dle Ceníku nebo Smlouvy o poskytování servisních služeb.

5.8. Je-li Dílo součástí vlastní dodávky (díla) Zákazníka, kterou Zákazník poskytuje jako zhotovitel svému objednateli, tedy má-li být Dodavatel poddodavatelem ve vztahu Zákazníka a jeho objednatele, zavazuje se Zákazník zajistit, aby v rámci jeho vlastního vztahu k jeho objednateli bylo smluvně vyloučeno použití ustanovení § 2630 ObčZ, jinak odpovídá za škodu vzniklou Dodavateli porušením této povinnosti.

6. CENY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupní cena, Cena Díla a Cena Servisních služeb (dále společně též jako „Ceny“) jsou uvedeny ve Smlouvě. Není-li Kupní cena uvedena v Kupní smlouvě, platí, že je určena ve výši dle Ceníku platného ke dni uzavření Kupní smlouvy.

6.2. Ceny jsou uvedeny vždy jako Ceny franko Sklad Dodavatele. Je-li sjednána povinnost Dodavatele Zboží odeslat je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli k Ceně rovněž dopravné ve výši skutečně vynaložené Dodavatelem na dopravce (případně uvedené ve Smlouvě). V Ceně nejsou zahrnuty žádné vedlejší náklady, není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, např. pojištění předmětu dopravy, apod. Ceny jsou uvedeny vždy bez DPH, která k nim bude připočítána ve výši dle platných právních předpisů.

6.3. Cena je splatná nejpozději do čtrnácti dnů ode dne dodání Zboží, provedení Díla nebo poskytnutí Servisní služby. Je-li Zboží zasíláno na dobírku je Kupní cena splatná při dodání Zboží dopravci. Dodavatel vystaví na účtovanou Cenu daňový doklad v souladu s právními předpisy. Zálohy na zaplacení Ceny je Zákazník povinen platit ve výši a ve lhůtách dohodnutých ve Smlouvě.

6.4. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou Ceny je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky Ceny za každý kalendářní den prodlení.

6.5. Vyskytne-li se při provádění Díla nebo poskytování Servisních služeb potřeba prací, které Dodavatel nemohl při vynaložení odborné péče předvídat a ani na jejich potřebu nebyl upozorněn Zákazníkem, má Dodavatel právo na přiměřené navýšení dohodnuté Ceny o cenu prací, které takto nebylo lze předvídat. Nesouhlasí-li Zákazník s takovým navýšením Ceny, je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit část dohodnuté Ceny, která připadá na práce již provedené Dodavatelem před odstoupením Zákazníka. Nutnost zvýšení Ceny dle tohoto odstavce včetně odůvodnění nové Ceny je Dodavatel povinen oznámit písemně Zákazníkovi bez zbytečného odkladu poté, kdy se dozvěděl o nutnosti tohoto navýšení Ceny. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení s novou Cenou, platí, že se zvýšením Ceny souhlasí.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

7.1. Zákazník je povinen Zboží a/nebo Dílo ihned při jeho dodání nebo při jeho přebírání prohlédnout, zda nevykazuje zjevné vady (zejména, zda je dodáno odpovídající množství Zboží, apod.). Vykazuje-li Zboží a/nebo Dílo zjevné vady je Zákazník povinen tyto vady ihned písemně vytknout Dodavateli nejpozději však do 72 hodin od převzetí Zboží a/nebo Díla nebo nejpozději do šesti měsíců od převzetí Zboží, je-li Zákazník Spotřebitelem. Zmešká-li Zákazník tuto lhůtu k vytčení zjevných vad, zanikají všechny jeho nároky vůči Dodavateli z titulu odpovědnosti Dodavatele za zjevné vady Zboží a/nebo Díla.

7.2. Vykazuje-Zboží a/nebo Dílo jiné než zjevné vady, je Zákazník povinen vytknout tyto vady Dodavateli bezodkladně poté, kdy je zjistil nebo kdy mohly být při vynaložení odborné péče zjištěny, jinak zanikají všechny jeho nároky vůči Dodavateli z titulu odpovědnosti Dodavatele za předmětné vady Zboží a/nebo Díla.

7.3. Vykazuje-li Zboží a/nebo Dílo vady:

(i) má Zákazník právo požadovat po Dodavateli: odstranění vad opravou Zboží, dodáním náhradního Zboží za Zboží vadné nebo dodáním chybějícího Zboží; v případě Smlouvy o dílo opravou vadné části Díla;

(ii) není-li odstranění vad dle výše uvedeného možné (např. protože Zboží již není na Skladě nebo se jedná o vady neodstranitelné) nebo neprovede-li je Dodavatel v přiměřené lhůtě, má Zákazník právo dle své volby požadovat po Dodavateli buď slevu z Kupní ceny a/nebo z Ceny díla anebo má právo odstoupit od Smlouvy. Neprovede-li volbu nároku z odpovědnosti za vady Zákazník při uplatnění nároků z vad u Dodavatele, je oprávněn provést ji Dodavatel písemným oznámením zaslaným Zákazníkovi.

7.4. Dodavatel poskytuje na Zboží dodané jako nové záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho dodání.

8. NĚKTERÉ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI ZBOŽÍ V E-SHOPU

8.1. Na uzavírání Smluv prostřednictvím E-shopu se použijí ustanovení těchto VOP, není-li v tomto čl. 8 VOP výslovně uvedeno jinak.

8.2. Zákazník může prostřednictvím E-shopu učinit Dodavateli Objednávku pouze na Zboží nebo Servisní služby. Objednávku lze prostřednictvím E-shopu učinit a Kupní smlouvu uzavřít výhradně v českém jazyce.

8.3. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Zákazník pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Než Zákazník závazně potvrdí Objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do Objednávky vložil. Doručení Objednávky Dodavatel neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem odeslaným na Zákazníkem zadaný email. Kupní smlouva vzniká odesláním Objednávky Zákazníkem po zvolení dopravy a způsobu úhrady, přijetím Objednávky Dodavatelem a odesláním akceptace Dodavatele na Zákazníkem uvedenou emailovou adresu. Za případné chyby při přenosu dat Dodavatel nenese odpovědnost.

8.4. Uzavřená Smlouva je Dodavatelem archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných daňových předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Jelikož je Smlouva Zákazníkovi v písemné podobě předávána při předání Zboží v souladu s čl. 8.8., nemá ke Smlouvě uložené u Dodavatele přístup.

8.5. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Ceny, náklady na přepravu apod., požádat Zákazníka a autorizaci Objednávky učiněné v E-shopu vhodným způsobem např. e-mailem, faxem, telefonicky. V takovém případě se Objednávka učiněná považuje za učiněnou a Kupní smlouva za uzavřenou až okamžikem, kdy dojde k autorizaci Objednávky zákazníkem způsobem určeným Dodavatelem.

8.6. Spolu s potvrzením přijetí Objednávky či s výzvou k autorizaci Objednávky Dodavatel Zákazníkovi současně odešle aktuální znění těchto VOP.

8.7. Je-li se Zákazníkem dohodnuto místo plnění Sklad činí dodací lhůta 20 dnů ode dne učinění Objednávky. Je-li se Zákazníkem dohodnuto jiné místo plnění v ČR, činí dodací lhůta 30 dnů ode dne učinění Objednávky.

8.8. K Ceně je Zákazník povinen uhradit i dopravné uvedené ve Smlouvě. Zákazník je povinen při dodání Zboží nebo poskytnutí Služby potvrdit dodací list a dále podepsat písemné vyhotovení Smlouvy ve znění shodném s jeho Objednávkou. Odmítne-li Zákazník podepsat dodací list nebo písemné vyhotovení Smlouvy, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.9. Je-li Zákazník současně Spotřebitelem, má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu nebo byla-li jiná Smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku, odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení doručí Kupující Dodavateli písemně na adresu provozovny nebo e-mailem na adresu eshop@cerpadlavrchlabi.cz a Zboží je povinen vrátit ve lhůtě 14-ti dní ode dne doručení odstoupení na své náklady zpět do provozovny Dodavatele. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud Zákazník, který je Spotřebitelem, v poslední den lhůty předá zásilku obsahující odstoupení k doručení postupnímu doručovateli nebo odešle-li odstoupení na uvedenou e-mailovou adresu Dodavatele. Formulář pro odstoupení Spotřebitelem je dostupný na webových stránkách dodavatele na adrese http://www.cerpadlavrchlabi.cz/pages/odstoupeni .

8.10. Pro platné odstoupení dle předchozího odstavce musejí být splněny následující podmínky:

(a) Zboží pokud možno v původním obalu,

(b) Zboží vracejte nepoužité,

(c) Žádáme o vrácení zboží v kompletním a nepoškozeném stavu...

8.11. Nejsou-li splněny podmínky pro odstoupení uvedené v čl. 8.10 Obchodních podmínek, je Zákazník (Spotřebitel) oprávněn přesto odstoupit od Kupní smlouvy dle čl. 8.9. V takovém případě je však Dodavatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi v souvislosti s vrácením Zboží náhradu nákladů skutečně vynaložených na uvedení tohoto Zboží do původního stavu, tj. stavu odpovídajícího situaci, při které by byly splněny všechny podmínky dle čl. 8.10 VOP. Tyto náklady jsou splatné do deseti dnů od odstoupení.

8.12. Dodavatel vrátí Zákazníkovi, který ve smyslu ustanovení čl. 8.9. od Kupní smlouvy odstoupil, uhrazenou Cenu do 14-ti dní ode dne odstoupení. Dodavatel pro vrácení Ceny použije stejný platební prostředek, jaký použil Zákazník pro její úhradu. Zákazníkovi v souvislosti s vrácením Ceny Dodavatelem nevzniknou žádné další náklady. Dodavatel však není povinen vracet Zákazníkovi uhrazenou Cenu před tím, než Zákazník Dodavateli Zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

(i) uvedeném v čl. 6.5. a/nebo čl. 7.3. bod (ii) VOP;

(ii) je-li Dodavatel v prodlení s dodáním veškerého Zboží nebo dokončením Díla nebo poskytnutím Servisních služeb delším než 30 dnů a ani po písemné výzvě Zákazníka Zboží nedodá nebo Dílo nedokončí nebo Servisní práce neprovede v přiměřené lhůtě stanovené k tomu Zákazníkem.

9.2. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

(i) uvedeném v čl. 8.8. VOP

(ii) Je-li Zákazník v prodlení s úhradou Ceny nebo dohodnuté zálohy na Cenu;

(iii) Je-li na Zákazníka podán insolvenční návrh nebo prohlášen úpadek Zákazníka;

(iv) Neposkytne-li Zákazník Dodavateli nezbytnou součinnosti ve smyslu čl. 4.3. VOP a/nebo poruší-li některý svůj závazek uvedený v čl. 4.4. VOP;

(v) Nemůže-li Dodavatel svůj závazek splnit z důvodu prodlení jeho subdodavatelů nebo z důvodu vyšší moci.

9.3. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo nebo od Smlouvy o poskytnutí servisních služeb má Dodavatel nárok na zaplacení té části Ceny Díla, která odpovídá pracím Dodavatelem provedeným před odstoupením od Smlouvy o dílo a/nebo Smlouvy o poskytnutí servisních služeb.

9.4. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Zákazník uzavřením Smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje byly Dodavatelem shromážděny, archivovány a používány (a to i za pomocí elektronických informačních systémů) pro účely usnadnění Objednávek Zákazníka a účely informování o nových službách a produktech Dodavatele a rozesílání reklamních materiálů Dodavatele. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Dodavateli a jeho oprávněným zaměstnancům a smluvním partnerům, kteří zajišťují pro Dodavatele splnění závazků ze Smluv. Zákazník bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho Osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným Osobním údajům a že je oprávněn po Dodavateli žádat případně opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných Osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání. Zákazník souhlasí rovněž s tím, že mu může být nabízena/zasílána marketingová reklama Dodavatele i prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací.

10.2. Osobní údaje může Zákazník kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních Osobních údajů e-mailem na adresu info@cerpadlavrchlabí.cz . Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů je Zákazník oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@cerpadlavrchlabí.cz

11. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

11.1. Smlouvu lze měnit pouze písemně se souhlasem obou stran. Veškerá ujednání a právní jednání týkající se Smlouvy, kterékoli jejich části, a/nebo zajištující či utvrzující práva a povinnosti ve Smlouvě uvedené, zvláště pokud jde o postoupení pohledávky, smluvní pokuty, úroky z úroků a úpravu promlčecí doby, vyjma zániku ústně uzavřené Smlouvy dohodou (vše v této větě uvedené dále souhrnně jen „Ujednání“), lze učinit výhradně písemně s podpisy obou ze stran, jinak se k nim nepřihlíží. Výslovně se tímto vylučují veškerá dispozitivní ustanovení zákona, dle kterých by bylo možné uzavřít smlouvu či dohodu, jejímž předmětem by bylo Ujednání, v jiné než písemné formě s podpisy obou ze stran.

11.2. Na právní vztahy neupravené Smlouvou nebo VOP se použijí příslušná ustanovení ObčZ.

11.3. Bude-li smluvním stranám v souvislosti se Smlouvou doručováno, bude jim doručováno na adresu jejich sídla nebo místa podnikání uvedenou v záhlaví Smlouvy, popřípadě na novou adresu Zákazníka, kterou zákazník sdělil Dodavateli v souladu s článkem 10.2. V pochybnostech se písemnost považuje za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě.

11.4. Tyto VOP vstupují v platnost a nabývají účinnosti ve vztahu mezi Dodavatelem a Zákazníkem okamžikem uzavření Smlouvy.

Prohlašuji, že jsem byl/a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámen/a, že jsem si je přečetl/a a že souhlasím s jejich obsahem. Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a, že součástí uzavírané Smlouvy uzavřené mezi mnou, tj. níže uvedeným Zákazníkem, a Dodavatelem dnešního dne se stanou i tyto Všeobecné obchodní podmínky a že tak budu vázán/a nejen uzavíranou smlouvou, ale i všemi povinnostmi, kterou jsou obsaženy v obchodních podmínkách, a že nesplnění povinností vyplývajících z obchodních podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, jejíž jsou součástí.