Reklamace:

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

7.1. Zákazník je povinen Zboží a/nebo Dílo ihned při jeho dodání nebo při jeho přebírání prohlédnout, zda nevykazuje zjevné vady (zejména, zda je dodáno odpovídající množství Zboží, apod.). Vykazuje-li Zboží a/nebo Dílo zjevné vady je Zákazník povinen tyto vady ihned písemně vytknout Dodavateli nejpozději však do 72 hodin od převzetí Zboží a/nebo Díla nebo nejpozději do šesti měsíců od převzetí Zboží, je-li Zákazník Spotřebitelem. Zmešká-li Zákazník tuto lhůtu k vytčení zjevných vad, zanikají všechny jeho nároky vůči Dodavateli z titulu odpovědnosti Dodavatele za zjevné vady Zboží a/nebo Díla.

7.2. Vykazuje-Zboží a/nebo Dílo jiné než zjevné vady, je Zákazník povinen vytknout tyto vady Dodavateli bezodkladně poté, kdy je zjistil nebo kdy mohly být při vynaložení odborné péče zjištěny, jinak zanikají všechny jeho nároky vůči Dodavateli z titulu odpovědnosti Dodavatele za předmětné vady Zboží a/nebo Díla.

7.3. Vykazuje-li Zboží a/nebo Dílo vady:

(i) má Zákazník právo požadovat po Dodavateli: odstranění vad opravou Zboží, dodáním náhradního Zboží za Zboží vadné nebo dodáním chybějícího Zboží; v případě Smlouvy o dílo opravou vadné části Díla;

(ii) není-li odstranění vad dle výše uvedeného možné (např. protože Zboží již není na Skladě nebo se jedná o vady neodstranitelné) nebo neprovede-li je Dodavatel v přiměřené lhůtě, má Zákazník právo dle své volby požadovat po Dodavateli buď slevu z Kupní ceny a/nebo z Ceny díla anebo má právo odstoupit od Smlouvy. Neprovede-li volbu nároku z odpovědnosti za vady Zákazník při uplatnění nároků z vad u Dodavatele, je oprávněn provést ji Dodavatel písemným oznámením zaslaným Zákazníkovi.

7.4. Dodavatel poskytuje na Zboží dodané jako nové záruku v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho dodání. Na Dílo je poskytována záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho provedení za předpokladu provádění pravidelných Servisních služeb (prohlídek Díla) Dodavatelem nejméně dvakrát ročně. V případě Servisních služeb poskytuje Dodavatel záruku vztahující se na provedené práce a dodané součástky v délce trvání 6 měsíců ode dne provedení Servisních služeb.

8. NĚKTERÉ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K PRODEJI ZBOŽÍ V E-SHOPU

8.1. Na uzavírání Smluv prostřednictvím E-shopu se použijí ustanovení těchto VOP, není-li v tomto čl. 8 VOP výslovně uvedeno jinak.

8.2. Zákazník může prostřednictvím E-shopu učinit Dodavateli Objednávku pouze na Zboží nebo Servisní služby. Objednávku lze prostřednictvím E-shopu učinit a Kupní smlouvu uzavřít výhradně v českém jazyce.

8.3. Objednávka je platně učiněna, vyplní-li Zákazník pravdivě veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři. Než Zákazník závazně potvrdí Objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do Objednávky vložil. Doručení Objednávky Dodavatel neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem odeslaným na Zákazníkem zadaný email. Kupní smlouva vzniká odesláním Objednávky Zákazníkem po zvolení dopravy a způsobu úhrady, přijetím Objednávky Dodavatelem a odesláním akceptace Dodavatele na Zákazníkem uvedenou emailovou adresu. Za případné chyby při přenosu dat Dodavatel nenese odpovědnost.

8.4. Uzavřená Smlouva je Dodavatelem archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných daňových předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Jelikož je Smlouva Zákazníkovi v písemné podobě předávána při předání Zboží v souladu s čl. 8.8., nemá ke Smlouvě uložené u Dodavatele přístup.

8.5. Dodavatel je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky – množství Zboží, výše Ceny, náklady na přepravu apod., požádat Zákazníka a autorizaci Objednávky učiněné v E-shopu vhodným způsobem např. e-mailem, faxem, telefonicky. V takovém případě se Objednávka učiněná považuje za učiněnou a Kupní smlouva za uzavřenou až okamžikem, kdy dojde k autorizaci Objednávky zákazníkem způsobem určeným Dodavatelem.

8.6. Spolu s potvrzením přijetí Objednávky či s výzvou k autorizaci Objednávky Dodavatel Zákazníkovi současně odešle aktuální znění těchto VOP.

8.7. Je-li se Zákazníkem dohodnuto místo plnění Sklad činí dodací lhůta 20 dnů ode dne učinění Objednávky. Je-li se Zákazníkem dohodnuto jiné místo plnění v ČR, činí dodací lhůta 30 dnů ode dne učinění Objednávky.

8.8. K Ceně je Zákazník povinen uhradit i dopravné uvedené ve Smlouvě. Zákazník je povinen při dodání Zboží nebo poskytnutí Služby potvrdit dodací list a dále podepsat písemné vyhotovení Smlouvy ve znění shodném s jeho Objednávkou. Odmítne-li Zákazník podepsat dodací list nebo písemné vyhotovení Smlouvy, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.9. Je-li Zákazník současně Spotřebitelem, má právo v případě, že objednal Zboží prostřednictvím E-shopu nebo byla-li jiná Smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku, odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí Zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení doručí Kupující Dodavateli písemně na adresu provozovny nebo e-mailem na adresu eshop@cerpadlavrchlabi.cz a Zboží je povinen vrátit ve lhůtě 14-ti dní ode dne doručení odstoupení na své náklady zpět do provozovny Dodavatele. Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud Zákazník, který je Spotřebitelem, v poslední den lhůty předá zásilku obsahující odstoupení k doručení postupnímu doručovateli nebo odešle-li odstoupení na uvedenou e-mailovou adresu Dodavatele. Formulář pro odstoupení Spotřebitelem je dostupný na webových stránkách dodavatele na adrese http://www.cerpadlavrchlabi.cz/pages/odstoupeni .

8.10. Pro platné odstoupení dle předchozího odstavce musejí být splněny následující podmínky:

(a) Zboží musí být v původním obalu,

(b) Zboží musí být nepoužité,

(c) Zboží musí být kompletní a nepoškozené..

8.11. Nejsou-li splněny podmínky pro odstoupení uvedené v čl. 8.10 Obchodních podmínek, je Zákazník (Spotřebitel) oprávněn přesto odstoupit od Kupní smlouvy dle čl. 8.9. V takovém případě je však Dodavatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi v souvislosti s vrácením Zboží náhradu nákladů skutečně vynaložených na uvedení tohoto Zboží do původního stavu, tj. stavu odpovídajícího situaci, při které by byly splněny všechny podmínky dle čl. 8.10 VOP. Tyto náklady jsou splatné do deseti dnů od odstoupení.

8.12. Dodavatel vrátí Zákazníkovi, který ve smyslu ustanovení čl. 8.9. od Kupní smlouvy odstoupil, uhrazenou Cenu do 14-ti dní ode dne odstoupení. Dodavatel pro vrácení Ceny použije stejný platební prostředek, jaký použil Zákazník pro její úhradu. Zákazníkovi v souvislosti s vrácením Ceny Dodavatelem nevzniknou žádné další náklady. Dodavatel však není povinen vracet Zákazníkovi uhrazenou Cenu před tím, než Zákazník Dodavateli Zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

(i) uvedeném v čl. 6.5. a/nebo čl. 7.3. bod (ii) VOP;

(ii) je-li Dodavatel v prodlení s dodáním veškerého Zboží nebo dokončením Díla nebo poskytnutím Servisních služeb delším než 30 dnů a ani po písemné výzvě Zákazníka Zboží nedodá nebo Dílo nedokončí nebo Servisní práce neprovede v přiměřené lhůtě stanovené k tomu Zákazníkem.

9.2. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

(i) uvedeném v čl. 8.8. VOP

(ii) Je-li Zákazník v prodlení s úhradou Ceny nebo dohodnuté zálohy na Cenu;

(iii) Je-li na Zákazníka podán insolvenční návrh nebo prohlášen úpadek Zákazníka;

(iv) Neposkytne-li Zákazník Dodavateli nezbytnou součinnosti ve smyslu čl. 4.3. VOP a/nebo poruší-li některý svůj závazek uvedený v čl. 4.4. VOP;

(v) Nemůže-li Dodavatel svůj závazek splnit z důvodu prodlení jeho subdodavatelů nebo z důvodu vyšší moci.

9.3. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo nebo od Smlouvy o poskytnutí servisních služeb má Dodavatel nárok na zaplacení té části Ceny Díla, která odpovídá pracím Dodavatelem provedeným před odstoupením od Smlouvy o dílo a/nebo Smlouvy o poskytnutí servisních služeb.